Geen thuis ver van huis: de complexe factoren achter dakloosheid onder arbeidsmigranten

In Nederland, met name in grensgebieden zoals Venlo, worden internationale uitzendkrachten geconfronteerd met een groeiende daklozenproblematiek. Uit cijfers van Stichting Barka, een hulporganisatie voor dakloze EU-arbeidsmigranten, bleek dat er in 2022 zo’n 2500 tot 3000 arbeidsmigranten op straat waren beland. Het ging vooral om mannen uit Polen en Roemenië. De stichting vermoedt dat het inmiddels om ruim 5000 mensen gaat. De daklozenproblematiek onder arbeidsmigranten is een complexe en verontrustende realiteit die wordt beïnvloed door verschillende factoren. In deze blog gaan we dieper in op deze factoren.

Grensoverschrijdende complicaties

Het feit dat Venlo zich in een grensgebied bevindt, brengt unieke uitdagingen met zich mee. Internationale uitzendkrachten hebben te maken met verschillende wetgevingssystemen en sociale zekerheidsstelsels, wat leidt tot onduidelijkheid en problemen bij het verkrijgen van de juiste documenten en rechten. Deze complexiteit vergroot het risico op dakloosheid onder internationale uitzendkrachten. Bovendien leidt het gebrek aan overeenkomsten tussen de wetgeving van beide landen tot juridische kloven waardoor arbeidsmigranten die in Nederland werken, maar in Duitsland wonen te maken krijgen met verwarrende wet- en regelgeving.

Hoge huurprijzen en illegale verhuur

Een tweede belangrijke factor die bijdraagt aan dit probleem is de steeds hogere huurprijs in Nederland, vooral in steden. Door beperkte financiële middelen en vaak laagbetaalde banen ondervinden internationale uitzendkrachten moeite met het vinden van betaalbare huisvesting. Dit dwingt sommigen tot het illegaal huren van accommodaties, zonder de bescherming van huurregels en met het risico op uitbuiting. De hoge vraag naar huurwoningen in steden met veel arbeidsmigranten drijft de prijzen op en maakt het moeilijk voor uitzendkrachten om zich stabiel te vestigen. Het alternatief is om ver van het werk te gaan wonen, met als gevolg dat er meer reisbewegingen plaatsvinden en een al drukke spits, nog drukker wordt.

Beperkte huisvestingregels voor niet-ABU-leden

Een ander zorgpunt is dat de huidige huisvestingsregels alleen van toepassing zijn op uitzendbureaus die lid zijn van de ABU. Dit betekent dat niet-ABU-uitzendbureaus onder de radar kunnen opereren en mogelijk niet voldoen aan de vereiste normen en kwaliteitseisen voor huisvesting. Hierdoor worden internationale uitzendkrachten die via deze bureaus werken, kwetsbaarder voor uitbuiting en dakloosheid. Het is van cruciaal belang dat er meer uniformiteit komt in de huisvestingsregels, zodat alle uitzendkrachten gelijke bescherming genieten, ongeacht het uitzendbureau waarvoor ze werken.

Taal- en cultuurbarrières

De taal- en cultuurbarrières vormen ook een uitdaging voor internationale uitzendkrachten bij het navigeren door het huisvestingssysteem. Gebrek aan taalvaardigheid maakt het moeilijk om informatie te begrijpen en rechten te kennen. Bovendien zorgen culturele verschillen en onbekendheid met het Nederlandse systeem ervoor dat uitzendkrachten niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning bij huisvestingskwesties.

Gebrek aan bewustzijn en samenwerking

Een ander onderliggend probleem is het gebrek aan bewustzijn en samenwerking tussen belanghebbenden. Veel mensen zijn zich niet volledig bewust van de omvang van de daklozenproblematiek onder internationale uitzendkrachten. Het is essentieel dat overheden, uitzendbureaus, huisvestingsaanbieders en maatschappelijke organisaties de handen ineenslaan en samenwerken om effectieve oplossingen te vinden. Door kennis en middelen te bundelen, kunnen ze een ondersteunend netwerk creëren en de leefomstandigheden van internationale uitzendkrachten verbeteren.

Geen aanspraak op sociale voorzieningen

Een zesde factor die aanzienlijke invloed heeft op de daklozenproblematiek onder internationale uitzendkrachten is het feit dat zij vaak moeilijk aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen in Nederland. Vanwege hun specifieke arbeidsstatus en de beperkte duur van hun verblijf, komen zij mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde sociale voorzieningen, zoals uitkeringen of huurtoeslag. Dit creëert een ongelijke situatie waarin uitzendkrachten die met financiële tegenslagen te maken krijgen niet de nodige vangnetten hebben om hen te ondersteunen. Het ontbreken van toegang tot sociale voorzieningen vergroot hun kwetsbaarheid en draagt bij aan het risico op dakloosheid.

Streven naar eerlijke huisvesting

De daklozenproblematiek onder internationale uitzendkrachten in grensgebieden zoals Venlo wordt beïnvloed door diverse factoren. De complexiteit van grensoverschrijdende wetgeving, hoge huurprijzen, beperkte huisvestingregels voor niet-ABU-uitzendbureaus, taal- en cultuurbarrières en gebrek aan bewustzijn en samenwerking vormen allemaal uitdagingen die moeten worden aangepakt. Het is van cruciaal belang dat beleidsmakers, belanghebbenden en de gemeenschap samenwerken om effectieve oplossingen te vinden en de leefomstandigheden van internationale uitzendkrachten te verbeteren. Door te streven naar eerlijke huisvesting, verbeterde wetgeving en een beter bewustzijn van de rechten van uitzendkrachten, kunnen we de daklozenproblematiek onder internationale uitzendkrachten verminderen en een rechtvaardiger en inclusievere samenleving creëren.

Bij Jupiter Uitzendbureau vinden wij de bescherming en het welzijn van internationale uitzendkrachten ontzettend belangrijk. Wij zetten ons hiervoor in door bijvoorbeeld onze arbeidscontracten van de huurcontracten te scheiden. Benieuwd naar hoe wij onze arbeidskrachten nog meer ondersteunen? Lees meer in het interview met directeur Gulcan of neem contact met ons op!